Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ziekmelden

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan moet u ons vóór 08.30 uur bellen om uw kind af te melden. U kunt uw kind ook afmelden via Social Schools, ook voor een dokters- of tandartsbezoek. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. Zijn belangrijkste taak is het recht en de plicht om onderwijs te volgen en te bewaken. Bij ongeoorloofd verzuim of het herhaaldelijk te laat komen in een periode van twee maanden, neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouder. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Meer informatie staat op onze website.

Verlof aanvragen buiten de reguliere vakantieperiode 

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties binnen een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u één keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk acht weken, voordat u op vakantie gaat, doen.  
De directeur kan u om een verklaring vragen, waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s, doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.

De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind maximaal tien schooldagen vrij geven. Langer dan tien schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties om, kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan tien schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

U kunt deze aanvraag slechts één keer per schooljaar doen.

Vrij voor bijzondere omstandigheden

U kunt ook  vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft. 

Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan tien schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene, die de beslissing heeft genomen.